Напишите нам
Ваше сообщение отправлено!
Напишите нам
Закрыть

Рання діагностика метаболічних та репродуктивних проблем у корів у транзитний період

Рання діагностика метаболічних та репродуктивних проблем у корів у транзитний період

Іващенко О., Руденко А.

ТОВ «Центр Ветеринарної Діагностики»

Унція профілактики варта фунта лікування.

Бенджамін Франклін.

Відомо, що найкритичнішим для здоров’я продуктивних корів є транзитний період (три тижні до та три тижні після отелення).

Причиною цього є бурхливі ендокринні та метаболічні перебудови в організмі тварини, яки­ми супроводжуються отелення та по­чаток лактації.

Лабораторна діагностика в цей період є критично необхідним ін­струментом контролю стану тварин. Завдяки моніторинговим біохіміч­ним дослідженням можливо не лише виокремити хворих тварин, а й пре­вентивно встановити ризики розви­тку метаболічних та репродуктив­них патологій на рівні групи тварин у цілому. Крім цього, є можливість встановити причини розвитку цих патологій незалежно від природи їх походження. Тобто, біохімічний мо­ніторинг стада в транзитний період може відповісти на низку питань, що є актуальними для будь-якого ветеринарного лікаря, а саме:

1. Чи є ризик виникнення абортуван­ня на пізніх термінах тільності або народження слабких, нежиттєз­датних телят?

2. Чи є фактори ризику, що можуть призвести до затримки посліду і, як наслідок, до розвитку метритів?

3. Чи є фактори ризику розвитку мо­лочної лихоманки (парезу)? Які причини розвитку цієї патології: незбалансованість раціону, гормо­нальні порушення, стрес?

4. Чи є токсичний вплив на організм тварини, що може прямо вплива­ти на перебіг сухостійного періо­ду, на стан корів після отелення, а також на організм телят?

5. Чи достатньо збалансований ра­ціон для формування здорового плоду?

6. Чи є фактори ризику розвитку ке­тозу першого та другого типів?

Існує багато питань, що можуть турбувати ветеринарного лікаря в цей критичний період, і своєчасна відповідь на них може значно до­помогти лікарю прийняти рішення щодо доцільності профілактичних або лікувальних заходів.

Основною складністю в прове­денні біохімічних досліджень не є безпосередньо проведення аналізу. Важливою частиною діагностики є інтерпретація отриманих результатів. При аналізі даних необхідно не лише порівнювати їх зі значенням норм, а й враховувати цілу низку важливих чинників: фізіологічний стан самої тварини; вплив сезонності на зна­чення деяких біохімічних показників; врахування факторів зовнішнього се­редовища та стрес-факторів.

Отож, наприклад, у період до оте­лення показник рівня загального біл­ка та лужної фосфатази зростає, а зра­зу після отелення різко знижується. І навіть за неістотного перевищення значень вищезгаданих показників у перший період чи зниження до ниж­ньої межі норми в другий період ми не повинні говорити про наявність патологічного стану, а, навпаки, ― констатувати нормальне гормональ­не регулювання фізіологічних проце­сів в організмі тварини.

Сезонність також впливає на біо­хімічні показники крові у тварин. В період підвищення температури пові­тря в організмі тварини відбуваються метаболічні перебудови, пов’язані зі зміною гормонального статусу. І якщо рівень міді в крові тварини не залежить ні від сезону, ані від фізіоло­гічного стану, то, наприклад, рівень хлору та глюкози має пряму залеж­ність від зазначених факторів1.

Відомо, що стрес є однією з при­чин розвитку тієї чи іншої патології. Який же механізм його впливу на метаболічні процеси в організмі ко­рови? Дослідники описали біологіч­ні механізми впливу стрес-факторів на репродуктивні функції тварини2. Стрес в організмі тварини супрово­джується каскадом гормональних змін, зокрема активує симпатичну нервову систему та наднирники. Це призводить до вивільнення в кров катехоламінів, норадреналіну, адре­наліну, що, в свою чергу, збільшує споживання глюкози шляхом збіль­шення деградації глікогену в печінці. Глюкокортикоїди також стимулюють ліполіз та глюконеогенез, що призво­дить до пришвидшення метаболічних процесів. Тож у тварин, що перебува­ють у стані стресу, показник глюкози та холестеролу буде відрізнятися від цих показників у тварин у стані ком­форту. І це лише незначний епізод у каскаді біохімічних реакцій, які від­буваються під дією стресу. Тому при інтерпретації результатів важливо не лише виявити біохімічні порушення, а й чітко пояснити природу їх виник­нення.

Ключовим питанням у ході інтер­претації є порівняння отриманих ре­зультатів з базовими нормами біохі­мічних показників крові корів. Якщо проаналізувати дані літератури, то можна виокремити мінімум чоти­ри нормативні бази цих показників. Треба зазначити, що між деякими з них є разюча різниця3. В сучасній ла­бораторній діагностиці поширення набув інший підхід для оцінки отри­маних результатів. Їх порівнюють не лише з цими базовими нормами, а й із нормами, встановленими для кожного конкретного господарства. Це зумовлено тим, що кожне окре­ме господарство перебуває в певних умовах зовнішнього середовища. Наприклад, було продемонстровано чітку кореляцію між рівнем загаль­ного білка, активності ферментів та ступенем і типом забрудненості зо­внішнього середовища (схема 1). Це ті фактори, на які ветеринарний лі­кар не може вплинути, але які потріб­но брати до уваги при інтерпретації результатів досліджень.

Отже, тварини з господарств, що містяться за 5-7 кілометрів від вели­ких автодоріг, зазнають постійного впливу важких металів на організм. Це, в свою чергу, впливатиме як на формулу крові, так і на показники пігментного обміну та ферментатив­ну активність. Якщо не враховувати цей фактор, то при незначному зави­щенні значення цих показників ми можемо, наприклад, зробити висно­вок про деструктивні процеси в пе­чінці, пов’язані з токсичним впливом на організм тварини, що буде істин­но неправильним. Як же правильно «прочитати» результати досліджень? Єдиним способом розуміння ситуації є встановлення так званих норм біохі­мічних показників в умовах господар­ства (див. схему 2).

Оскільки транзитний період для ко­рови є найкритичнішим і саме в цей відрізок часу виникає 75% усіх про­блем неінфекційної етіології, превен­тивна діагностика вкрай актуальна. За результатами такої діагностики-про­гнозу можна відвернути абортування, народження ослаблених нежиттєздат­них телят, затримку посліду, молочну лихоманку, кетоз, метрит та ін. Пре­вентивна діагностика ― це біохіміч­ний моніторинг на рівні стада, який дає змогу вчасно встановити відхилен­ня біохімічних показників у корів, а та­кож встановити причетність факторів, що сприятимуть розвитку вищезгада­них патологій, та оцінити актуальність (поширеність) цієї проблеми. Для до­слідження відбирають сироватки крові від корів у транзитному періоді за схемою 3, що наведена нижче. Аналіз про­водиться два рази на рік.

Діагностика транзитних пору­шень полягає не тільки в досліджені рівня біохімічних показників, а й у виявленні їх динаміки, що дає можливість аналізувати гормональ­ний фон тварин. Отримані резуль­тати також аналізуються в розрізі не лише фізіологічних змін, а й біо­хімічних норм для конкретного гос­подарства та сезону.

Біохімічний моніторинг ― це зручний, а головне максимально ін­формативний спосіб розгледіти через лупу найменші можливі проблеми та вжити превентивних заходів.

1 Piccione G. Changes of some haematochemical parameters in dairy cows during late gestation, post partum, lactation and dry periods.//Vet Med Zoot.-T.58 (80).-2012.-P.59-64.

2 Einarsson S., Brandt Y. Stress and its influence on reproduction: a review. //Acta Veterinaria Scandinavica.-Vol 50. – 2008. – P.1-8.

3 Lages K., Jordan E. The metabolic profile for the modern transition dairy cow. // Mid-South Ruminant Nutrition Conference 2012.

4 Leonidis A., Crivineanu V. Study of some serum parameters in cattle farmed near polluting industries in the province of Thessaloniki. //Lucrari stiinfice medicina veterinara.-Vol.XLIII.- 2010 – P.159-165.

Лаборатория гистологии
Лаборатория гистологии